Topbild meny


Kammarens protokoll

Observera att dokumentet är inskannat och att det kan förekomma fel i texten nedan. Kontrollera därför alltid texten mot pdf-filen till höger eller den tryckta versionen.

Riksdagens protokoll 1976/77:115

Måndagen den 25 april

Kl.  15.00

§ 1 Fyllnadsval till utskott

Herr TALMANNEN:

Till ny ledamol i civilulskollel efler herr Henmark har folkpariiels partigrupp anmäll herr Hägelmark.

Till suppleant i konstitutions- och utrikesutskotten har folkpartiels par­tigrupp anmäll fru Lundqvisl i hennes egenskap av ersällare för herr Tarschys under dennes ledighet från riksdagsarbelel.

Herr lalmannen förklarade därefter valda lill

ledamot i civilulskollet herr Hägelmark (fp)

suppleant i konstitittionsutskoitei och utrikesutskottet fru Lundqvisl (fp)

§2 Justerades protokollet för den  15 innevarande månad.


Nr 115

Måndagen den 25 april 1977

Fyllnadsval till utskott

Om förbättrade möjligheter för släktingar och vänner till in­vandrare att besöka Sve­rige


 


§ 3 Om förbättrade möjligheter för släktingar och vänner till in­vandrare att besöka Sverige

Herr slalsrådel ULLSTEN erhöll ordei för all besvara herr Måbrinks (vpk) den 23 mars anmälda fråga, 1976/77:337, och anförde:

Herr lalman! Herr Måbrink har frågai mig vilka ålgärder jag tänker vidta för att garantera att i Sverige bosatta invandrare från länder med viseringstvång lill Sverige ges tillålelse all la emol besök av släklingar och vänner.

Visering för inresa i Sverige meddelas av statens invandrarverk eller. - enligt generella bemyndiganden - av våra beskickningar och konsulat Enligl dessa bemyndiganden kan utlandsmyndighet meddela visering ulan att underställa ansökningen invandrarverkets prövning, om vissa förutsättningar är uppfyllda. Utlandsmyndigheten får däremot inte avslå en viseringsansökan. Om utlandsmyndigheten inle har generellt bemyn­digande eller av andra skäl inte anser sig kunna meddela visering, skall ansökningen underställas invandrarverket för beslut Verkels beslut i vi-seringsärende kan inle överklagas.

Invandrarverkel handlägger 15 000-20 000 viseringsärenden per år., I ca 90 % av fallen lämnas visering för inresa. Flerlalel beviljade viseringar


125


 


Nr 115

Måndagen den 25 april 1977

Om förbättrade möjligheter för släktingar och vänner till in­vandrare att besöka Sve­rige

126


avser kortare vistelser, bl. a. för besök hos släklingar och vänner. In­vandrarverkels praxis är sålunda inte alls att avslå alla sådana viserings-ansökningar, vilket herr Måbrink har påstått Principen är i stället all släktingar och vänner till invandrare här får visering för besök i Sverige, om inle starka skäl talar däremol.

Mot den bakgrunden anser jag del inle nödvändigt med några särskilda åtgärder för all ändra nuvarande ordning.

Herr MÅBRINK (vpk):

Herr talman! Jag lackar för svarel.

Låt mig försl säga att del nu inte gäller atl ifrågasälla den reglerade invandringen. Om den är vi överens i princip. Skillnaden i uppfallning gäller hur slora kvolerna skall vara. Frågan är föranledd av den praxis som i vårt land lydligen tillämpas mot vissa invandrare, som vill la emot besök av släklingar och vänner som är medborgare i länder be­träffande vilka det krävs visering för inresa i Sverige.

Jag skall ta ett exempel. Del gäller två nära anhöriga från Chile, som tvingats fly undan terrorregimen i della land. Den ene bosalie sig i Väst-tyskland och erhöll uppehållstillstånd där, och den andre fick en liknande fristad i Sverige. Om nu den chilenare som bosatt sig i Västtyskland vill besöka sin nära anhörige i Sverige, uppstår del faktiskt svårigheter. Invandrarverket kan avslå en visumansökan utan motivering och utan atl vederbörande kan överklaga beslutet. Det finns exempel på atl sådani sketl. Och del finns också exempel på atl ungerska flyktingar i detta land utan motivering har fåll visumansökningar från sina anhöriga i Ung­ern avslagna av invandrarverkel. Som bekant har det också uppstått svå­righeler för turkar.

Såviti jag förslår är orsaken lill invandrarverkels ställningslagande all del slarkl misstänker all de människor som har fåll sina visumansök­ningar avslagna i annal fall skulle ha kunnal stanna kvar i Sverige efler visumlidens utgång.

Del är den starka misstanken från invandrarverket som ligger bakom avslaget i dessa fall. Jag tycker atl en sådan misstänksamhet hos in­vandrarverket är hell obefogad och inte bör få förekomma. Del är vik­tigare atl man i della sammanhang ser till de mänskliga fri- och rät­tigheterna. För de fall där en person som erhållit ell korllidsvisum över­skrider anslagen tid för vistelsen här finns del beslämmelser om vilka åtgärder som skall vidtas mol vederbörande.

Jag har ingen anledning att ifrågasätta biståndsministerns uppgifter om atl ungefär 90 96 av dem som söker visum får det. men del rör sig ändå om 20 000 sådana ansökningar per år. vilkel belyder all ca 2 000 personer per år skulle drabbas av invandrarverkels negaliva besked när de söker visum. Jag lycker all del är lillräckligl upprörande och all bi­ståndsministern skulle kunna vidta åtgärder för all få invandrarverket att upphöra med denna diskriminering av de 2 000 personer del gäller - turkar, ungrare osv.


 


Herr slalsrådel ULLSTEN:

Herr lalman! Del är inle så atl invandrarverkel bygger sina avslag på någon allmän och ogrundad misstänksamhet mot de personer som ansökt om visering, innebärande atl man tror atl de faktiskt har andra avsikter med att komma till Sverige än de uppgivna, ulan del sker en prövning enligl en fastställd praxis. 1 och med all man ansöker om vi­sering för alt få komma.till Sverige för tillfälligt besök hos släklingar och vänner skall man uppge en referens i Sverige, nämligen den eller de som man skall besöka. Referensen kontaktas då av invandrarverket, och det är framför alll på de uppgifier som därvid lämnas som invan­drarverkel sedan bygger sina beslut

Om del vid dessa samlal framgår all vederbörande inle alls hade för avsikl all komma hil bara för en kort lid ulan för all bosätta sig här, måsle den som ansöker om visum meddelas all vederbörande i så fall enligt den reglerade invandringens principer måste söka arbetstillstånd.

Del hör också till bilden atl man kan få bosätta sig i Sverige, även om man inte har ett sådant arbetstillstånd, dvs. vid sidan av huvud­principen. Men det förutsätts då atl man har en mycket nära anknytning lill Sverige.

Principen är alltså klar: Man får besöka släktingar och vänner för kortare vistelser här. Denna praxis fungerar väl, men enskilda fall kan jag inte gå in på. Någon anledning alt ändra praxis flnns inte, som jag redan har framhållit.


Nr 115

Måndagen den 25 april 1977

Om förbättrade möjligheter för släktingar och vänner till in­vandrare att besöka Sve­rige


Herr MÅBRINK (vpk):

Herr talman! Med anledning av det sisla som herr Ullsten anförde, nämligen atl del i samband med ansökan om visum lämnas sådana upp­gifter atl del kan länkas atl vederbörande slannar här, vill jag säga all jag tycker alt del är självklart att man då skall vägra visum. Men jag har ändå konkrela exempel, herr Ullsten, på alt del finns invandrare från Lalinamerika. från Ungern och från Turkiet, som har velat få hil sina anhöriga för en kort tid men som, trols att några andra uppgifter inte har lämnats till invandrarverket, ändå har fåll avslag på sin ansökan. Vid underhandskontakter med invandrarverkel har man mer eller mindre bekräftat atl man misstänker vederbörande för atl vilja stanna här.

Det är ändå fakta, herr Ullslen, och del är med anledning av dem som jag har reagerai och lagil upp denna fråga. I annal fall skulle jag inle ha gjort del. Del finns elt flertal fall där man gått lill väga jusl på det sätt som jag nu har nämnt.


Herr statsrådet ULLSTEN:

Herr talman! Vi varken kan eller får diskutera enskilda fall här i kam­maren. Jag har redogjort för de regler som gäller och även för den till-lämpning av reglerna som förekommer. Av både reglerna och tillämp­ningsresonemanget framgår ju att invandrarverkel inte, på de allmänna grunder som herr Måbrink nu hävdar, kan avslå en sådan här ansökan.


127


 


Nr 115

Måndagen den 25 april 1977

Om katastrofbi­stånd åt Vietnam


Vi har ju på della liksom på andra områden inom invandrings- och flyk­tingpolitiken ganska generösa beslämmelser i Sverige, och dem lycker jag alt vi skall behålla i så slor utsträckning som det över huvud laget är möjligl. Men då måsle vi också se till att vi sätter stopp för allt slags illegal invandring. Därför kan del hända atl någon som hade länkl sig atl komma hit inte får göra del, i varje fall inle ulan all vederbörande måsle ansöka om uppehålls- och arbeislillslånd på vanligl säll. Sådana fall lär vi komma att höra lalas om även i fortsällningen, men jag tror inle alt de fallen kommer all rubba bilden av en generös invandrings-polilik i Sverige.


Överläggningen var härmed slulad.

§ 4 Om katastrofbistånd åt Vietnam

Herr slalsrådel ULLSTEN erhöll ordel för att besvara herr Måbrinks (vpk) den 31 mars anmälda fråga. 1976/77:368. till fru utrikesministern, och anförde:

Herr lalman! Herr Måbrink har frågai utrikesministern om den svenska regeringen med anledning av det prekära försöriningsläget i Vietnam är beredd alt ge katastrofbistånd. Frågan har överiämnals lill mig för atl jag skall besvara den.

Svaret på frågan är ja. Regeringen har genom beslui den 30 mars 1977 ställi sammanlagt 25 milj. kr. till Vietnams förfogande för inköp av livs­medel. Av dessa pengar kommer 20 milj. kr. atl las från medel som redan reserverats för Vietnam, och 5 milj. kr. las ur den särskilda bud­getposten Kalastrofer m. m.

Herr MÅBRINK (vpk):

Herr talman! Jag lackar för det positiva svaret Det finns ingen an­ledning atl orda mer om della ämne här.

Förhållandena i Vietnam är myckel väl bekanla. Jag vill bara konsiatera alt även den borgerliga regeringen är medveten om svårigheterna i Viet­nam, och jag vill inkassera del.

Jag tackar än en gång för svarel.

Överläggningen var härmed slutad.

§ 5 Föredrogs men bordlades åter socialutskottets betänkanden  1976/77:24, 26 och 27 irafikulskotlels belänkande  1976/77:21 jordbruksulskollels belänkanden  1976/77:22 och 24 arbelsmarknadsulskollels belänkande 1976/77:24


128


§6 Föredrogs och bifölls interpellalionsframsiällningen  1976/77:138.


 


§7 Anmäldes och bordlades                                               Nr 115

''P"'''""                                                                            Måndagen den

1976/77:143 om vissa pensionsfrågor                                  25 anril 1977

§ 8 Anmäldes och bordlades

Skatteutskoilels belänkanden

1976/77:40 med anledning av proposilionen 1976/77:108 om alkohol­politiken jämte molioner såviti propositionen och molionerna hän­visats till skatteutskottet

1976/77:41 med anledning av motioner om vissa ändringar i uppbörds­lagen

1976/77:42 med anledning av motion om avdragsrätt vid förmögenhets­beskattningen för beräknad skatteskuld, m. m.

Lagutskottets betänkanden

1976/77:22 med anledning av motion om skärpt lagfarlsplikt

1976/77:25 med anledning av motioner om ändring av avtal rörande

vissa underhållsbidrag 1976/77:26 med anledning av motioner om vårdnad av barn m. m.

Försvarsutskottets betänkande

1976/77:11 med anledning av proposilionen 1976/77:85 om åtgärder för försöriningsberedskapen på skoområdet jämte motion

Kulturutskottets betänkanden

1976/77:39 med anledning av proposilionen 1976/77:81 om bokhandels­stöd jämte molioner

1976/77:40 med anledning av propositionen 1976/77:108 om alkohol­politiken såviit gäller anslag dels till organisationssiöd till vissa nyk-lerheisorganisalioner m. fi., dels lill Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

Näringsulskollets belänkanden

1976/77:26 med anledning av propositionen 1976/77:100 i vad avser vissa anslag inom industridepartementets verksamhetsområde jämte mo­tioner

1976/77:29 med anledning av propositionen l976/77;96 med förslag till lag om palenlbesvärsrätten m. m.

§ 9 Anmäldes och bordlades Motion

1976/77:1612 av herr Petersson i Röstånga w.,//.. med anledning av proposilionen  1976/77:139 om vissa yarvsfråggr

129

9 Riksdagens proiokoll 1976/77:113-116


Nr 115                §10 Kammaren åtskildes kl, 15,13,

Måndagen den

25 april 1977 __ '" "'"
____________     SUNE K, JOHANSSON

/Solveig GemenSveriges riksdag
100 12 Stockholm
Telefon: 08-786 40 00 (växel)
Frågor om riksdagen
Telefon: 020-349 000
E-post: riksdagsinformation@riksdagen.se